Mitt arbete

Som barnmorska har jag stora kunskaper om SRHR - frågor och arbetar ständigt för att människor sexuella och reproduktiva rättigheter ska upprätthållas.

Vad innebär SRHR?

SRHR står för Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter.

Följande text är en definition av SRHR:
”Sexuell och reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande i förhållande till alla aspekter av sexualitet och reproduktion, och inte bara avsaknad av sjukdom, dysfunktion eller skada. Därför bör ett positivt förhållningssätt till sexualitet och reproduktion bekräfta den roll som njutbara sexuella relationer, tillit och kommunikation spelar för självkänslan och det allmänna välbefinnandet. Alla människor har rätt att fatta beslut om sina egna kroppar och ha tillgång till hälso- och sjukvård och andra hälsofrämjande insatser som stödjer den rätten.”

Sexuella och reproduktiva rättigheter har sin grund i den princip om alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna som formulerades 1948 av FN.

För att upprätthålla sexuella och reproduktiva rättigheter krävs att alla människor bl.a. :

  • Får välja sina sexualpartners
  • Får avgöra om och när man vill vara sexuellt aktiv
  • Får välja när och om man vill ingå äktenskap
  • Har tillgång till resurser, tjänster, information och det stöd som krävs för att uppnå ovanstående, genom hela livet, utan risk för diskriminering, tvång, utnyttjande eller våld.

De insatser som rekommenderas för att uppnå sexuell och reproduktiv hälsa är bl.a.

  • En omfattande och allsidig undervisning om sexualitet, samtycke och relationer
  • Säker abortvård och behandling av komplikationer efter osäkra aborter
  • Rådgivning om och tillgänglighet till olika preventivmetoder
  • Att förebygga, identifiera och omedelbart omhänderta och remittera vid sexuellt och könsrelaterat våld

Läs mer om SRHR: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/sexuell-halsa-hivprevention/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter/srhr/

Pornografi

Min uppfattning är att barn och unga under 18 år inte ska ha tillgång till pornografi. I väntan på att det blir verklighet kommer jag arbeta för att unga ska få utveckla sin förmåga att kritiskt granska porrens innehåll utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Jag kommer även arbeta för att vuxna som på olika sätt kommer i kontakt med unga känner sig trygga i att prata om pornografi och dess negativa inverkan.

Jag är stolt över att som en del i detta arbete vara medförfattare till Stora Porrboken som publicerades 2021 (red. Nina Rung). Boken ger en helhetsbild av de konsekvenser som porren skapar och kan ligga till grund för de samtal vuxna måste ha kring barns tillgång till porr.

Mitt arbete uppmärksammades under hösten 2021 när jag tilldelades ett stipendium av S – kvinnor i Dalarna. Stipendiet delas ut till en kvinna eller organisation som bland annat engagerar sig i frågor rörande kvinnors rätt i samhället.

Kontakt

  • Katarina Svensson Flood
  • Sexetochreproduktionen@gmail.com